- LEERLINGENRAAD -

Via de leerlingenraad komen zaken naar voren die leerlingen bezig houden. De school draait immers om de leerlingen. Het is belangrijk om te weten wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. De kwaliteit van de school wordt hierdoor verhoogd. 

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Er is een voorzitter en vicevoorzitter, een secretaris en vicesecretaris gekozen. Zij dragen zelf zorg voor de agenda en de notulen.

De leerlingenraad komt ongeveer eens per maand bij elkaar. Ze heeft haar eigen logo, een eigen whiteboard op het Leerplein en een ideeënbusje voor de leerlingen van de Jozefschool. Zij worden begeleid en ondersteund door de Intern begeleider binnen de school.

Uitgangspunten van onze leerlingenraad zijn:

  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school
  • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • De betrokkenheid van de leerlingen op school wordt vergroot.
  • De schoolkwaliteit wordt verbeterd.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
  • Actief burgerschap wordt bevorderd.
  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze ervaren dat ze meetellen en serieus genomen worden. 

De samenhang met Actief Burgerschap in de school komt in een leerlingenraad duidelijk naar voren. De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die in algemeen belang zijn. Ze leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. De leerlingen leren wat democratie is, leren hun mening te geven, leren die van de leergroep te verwoorden en ze leren om na een bijeenkomst feedback te geven.  

Daarnaast past het eigenaarschap van onze leerlingen van hun eigen leerproces in de visie van de school. Leerlingen worden mede hierdoor zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de school. Op het Leerplein staat een informatiebord over onze Leerlingenraad