- OUDERS -

Hoe ouders worden betrokken

Het team van de Jozefschool probeert ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken op school. Wij waarderen het zeer wanneer ouders zich inzetten voor de school!

We hebben een grote actieve Ouderraad en drie ouders in onze Medezeggenschapsraad.

Alle ouders kunnen leerkrachten in de groep ondersteunen en helpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Ouders kunnen zich opgeven via een brief aan het begin van ieder schooljaar. Ouders die tijdens het schooljaar toch willen helpen, maar zich niet hebben ingeschreven, kunnen contact opnemen met de leerkrachten. Regelmatig zal via Mijn Schoolinfo en de Ditje&Datjes om hulp gevraagd worden. Natuurlijk kunnen ouders ook specifieke hulp aanbieden, omdat dat in het verlengde van hun vakgebied of hobby ligt. Zij kunnen dit doorgeven aan de leerkracht van hun kind. Zo zijn wij erg blij als een (groot)ouder de muren van een lokaal wil schilderen, een folder voor de school kan maken, timmerwerk in de school kan verrichten, meehelpen bij de keuzecursus, meegaan met de gymof zwemlessen, enz.

Voor ouders die meehelpen zijn er de volgende afspraken:

  • De school blijft altijd verantwoordelijk en aansprakelijk als u helpt bij onderwijsactiviteiten.
  • Wij zorgen voor voldoende uitleg, zodat u weet wat wij van u verwachten.
  • We verwachten dat u discreet omgaat met privacygevoelige zaken. Bij vragen bent u van harte welkom.

Twee keer per jaar organiseren wij een ouderforum. Hierbij worden alle ouders uitgenodigd. Graag willen wij op deze avonden met ouders in overleg treden over wat er leeft op onze school. Deze bijeenkomsten hebben een open karakter. Het schoolforum wil een brug zijn tussen ouders en het team, om zo de samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen en te stimuleren. De data van het schoolforum staan in onze jaarkalender.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Nadat ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, vindt er een inschrijfgesprek plaats met de directeur. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de verwachtingen die ouders hebben en de verwachtingen die de school heeft. Daarnaast wordt gesproken over de privacywetgeving: wat doet de school met de gegevens die ouders verstrekken?

In de eerste maand dat het kind de Jozefschool bezoekt, zal de leerkracht met de ouders een intakegesprek houden. Daarna zal bij de start en afsluiting van ieder schooljaar een driehoeksgesprek (kind-ouder-leerkracht) plaatsvinden en halverwege het schooljaar een tienminutengesprek. De ontwikkeling van het kind staat in deze gesprekken centraal.

Aan het begin van het schooljaar geven wij een Jaarkalender uit. In deze jaarplanner staan alle belangrijke data, o.a. de oudergesprekken, vrije dagen voor leerlingen, activiteiten, enz.

Wij maken intensief gebruik van Social Schools, het oudercommunicatieplatform van onze school. Via Social Schools wordt belangrijke schoolinformatie gedeeld, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, de planning van de oudergesprekken, mededelingen van leerkrachten en de schoolagenda. Ouders kunnen via Social Schools ook absenties van uw kind melden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens. Wij verwachten dat ouders zelf er voor zorgen dat het juiste emailadres op school bekend is.

Eens per maand verschijnt de nieuwsbrief: de Ditjes&Datjes. Hierin staat informatie over de ontwikkelingen op school, de agenda van de activiteiten en allerlei mededelingen. De nieuwsbrief wordt, net als andere informatie, verstuurd via de mail van Mijn Schoolinfo. Wij gebruiken Klasbord, een beveiligde omgeving, om bij festiviteiten een paar foto's van de groep te delen met ouders. Uiteraard staan op deze foto's alleen de kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven voor publicatie via Klasbord. Door de beveiligde omgeving zijn de foto's alleen te bekijken door de ouders van de betreffende groep.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

  • Ouderraad;
  • Medezeggenschapsraad;
  • Het halfjaarlijkse ouderforum.

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders, die zich bezig houden met het helpen en organiseren van de jaarlijkse diverse activiteiten zoals o.a. Carnaval, Pasen, Koningsdag, Avond 4-daagse, Sinterklaas en Kerst. Naast het organiseren van deze activiteiten heeft de ouderraad ook een signalerende functie. Wij zijn heel erg blij met alles wat de ouderraad voor de school doet!

Elke school is op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. In de wet staat omschreven hoe de raad moet zijn samengesteld, welke taken en bevoegdheden de raad heeft en hoe geschillen kunnen worden opgelost. De MR bestaat uit personeelsleden en ouders/verzorgers. In de WMO is precies vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. In onze MR zitten actieve ouders die kritisch meedenken met de school.Voor vragen en/of opmerkingen bent u altijd van harte welkom bij een van de vergaderingen of bij een van de leden van de MR.